poin

RSS읽기프로그람을 리용하여 홈페지를 방문하지않고서도 요구하시는 자료들을 신속하게 받아볼수 있게 하여줍니다.
주요페지
아래의 주소들을 RSS읽기프로그람에 복사하여주십시오.
 우리민족끼리 전체편집물:    http://uriminzokkiri.com/rss/rss_creat.php?tbl=   우리민족끼리 전체편집물
 혁명활동소식:    http://uriminzokkiri.com/rss/rss_creat.php?tbl=great   선군장정의 길
 《우리 민족끼리》기사:    http://uriminzokkiri.com/rss/rss_creat.php?tbl=ugisa1   《우리 민족끼리》기사
 조선중앙통신:    http://uriminzokkiri.com/rss/rss_creat.php?tbl=igisa1   조선중앙통신
 로동신문:    http://uriminzokkiri.com/rss/rss_creat.php?tbl=igisa2   로동신문
 성명,담화,대답:    http://uriminzokkiri.com/rss/rss_creat.php?tbl=igisa3   성명,담화,대답
 민주조선:    http://uriminzokkiri.com/rss/rss_creat.php?tbl=igisa4   민주조선
 동 영 상:    http://uriminzokkiri.com/rss/rss_creat.php?tbl=uritv   동영상  
 조선중앙TV:    http://uriminzokkiri.com/rss/rss_creat.php?tbl=centertv   조선중앙TV  
 사 진:    http://uriminzokkiri.com/rss/rss_creat.php?tbl=photo   사진  
 시 사 만 평:    http://uriminzokkiri.com/rss/rss_creat.php?tbl=manhua   시 사 만 평  
 음 악 마 당:    http://uriminzokkiri.com/rss/rss_creat.php?tbl=music   음 악 마 당  
 록 음 파 일:    http://uriminzokkiri.com/rss/rss_creat.php?tbl=recording   록 음 파 일  
 련 재 소 설:    http://uriminzokkiri.com/rss/rss_creat.php?tbl=novel   련 재 소 설  
 상 식:    http://uriminzokkiri.com/rss/rss_creat.php?tbl=commonsense   상식  
 독 자 마 당:    http://uriminzokkiri.com/rss/rss_creat.php?tbl=reader   독 자 마 당  
 독 자 감 상 글:    http://uriminzokkiri.com/rss/rss_creat.php?tbl=readerbbs   독 자 감 상 글